20 Ekim 2010 Çarşamba

Mezhepler & Tarikatlar (İslam)

Hanbelilik:

Dört büyük İslam mezhebinden birisi. Kuranı yorumsuz, tartışmasız ve kıyaslamasız kabul eder. Kuran´da olmayan çözümler için Hadisler geçerlidir, orada da yoksa kıyas yapılabilir. İmam Ahmet ibni Hanbel tarafından kurulmuştur.

Hanefilik:

Dört önemli İslam mezhebinden birisi, ilk bakışta diğer mezhepler gibi geleneksel inanç dizinini kabul eder yani Kuran-Hadis-Kıyas sıralamasına itibar eder ama sonra ayrılır. Ebu Hanife, Hadisleri elemiş, tümünü gerçek kabul etmemiştir, ayrıca "İcma" yani müslüman alimlerin oybirliği dördüncü yoldur. Kıyasa, beğeniye ve sonunda da gelenek ve göreneklere itibar etmek Hanefiliğin önemli bir ayrılığıdır. Hanefilik, akılcı bir mezheptir ve en yaygın olanıdır. Türkler de Hanefi´dir.

Malikilik:

İslamın dördüncü ana mezhebi. 8. Yüzyıl´da Medine imamı Malik bin Enes tarafından kuruldu ve İslamiyet´in % 13´ü Malikidir. Fazla ayrılık göstermeyen özellikleri vardır, örneğin köpek haram değildir, Kuran ve Hadis yeterli çözüm getirmezse sorunların çözümü için, Medine halkının tutumu yeterlidir, suçun nedeni veya düşüncesi de suçtur, eylemlerden Tanrı belirler, iyi müslümanlar öteki dünyada Tanrı´yı görebileceklerdir yani Tanrı görülebilir, Kuran ve Hadis yorumlanmaz, sözcük anlamları yeterlidir.

Şafiilik:

İslamiyet´in dört ana mezhebinden birisi. Ebu Abdullah Muhammed bin İdris Şafii tarafından 8. Yüzyıl´da kurulmuştur. Sünnidir, kadınları kısıtlamasıyla tanınır, inanç konularında tartışılmaz ve yorum yapılamaz, Tanrı öteki dünyada görülecektir. Günümüzde Güney Arabistan´da ve bazı Orta Asya ülkelerinde yaygındır. Gücü, Peygamber´in kabilesi olan Kureyş soyundan gelmesindendir. Kuran-Hadis-İcma ve kıyas sırası başvuru yöntemi olarak kullanılır.

İslam´ın çoğunluğutarafından kabul edilmeyen tarikatlar;

Acaride:

Tarikatın inancı: Büyük günahkarları dinsiz sayarlar. Kuran´daki "Yusuf Suresi"ni kabul etmezler. Savaşmayanları eğer müslümansalar düşman görmezler. Aslında bir mezheptir ve 10-15 kola ayrılmıştır. Alevilere düşmandırlar.

Ahmediler:

Aslında bir dindir ama İslam´dır. Gulam Ahmet´in peygamber olarak yeni bir kitap getirdiğine, Tanrı´nın bir Mehdi göndereceğine, İsa´nın 120 yaşında Keşmir´de öldüğüne inanırlar. Sonraları ikiye bölündüler, Hindistan´ın İngilizler´in elinde kalmasını desteklediler. Ahmedilik Afrika ve Hindistan´da yaygındır. Kurucusu Gulam Ahmet, 19. Yüzyıl sonunda yaşadı. Tutucu İslam´a göre, İngilizler tarafından alternatif olarak oluşturulmuştur.

Ahnesiyye:

Tarikatın inancı: Aslında siyasi bir partidir. En önemli inançları, ölüler için iyilik yapılamayacağı, sadakanın gereksizliği, ölüm törenlerinin geçersizliğidir. Yani başkaları için birşey yapılmaz.

Azrakkiyye:

Tarikatın inancı: Hz. Ali´ye karşıdırlar, ona uyanlara kafir, çocuklarının öldürülmesine helal derler.

Babailik:

Bir Türk mezhebi. İslamdır ama geleneksel İslam´a aykırı bulunur. Bir anlamda, eski Türk inancı olan Şamanizm´in uzantısıdır, İslam´a alışamayanları temsil eder. Kurucusu Baba İshak´ın peygamber olduğuna inanırlar, Bektaşilik, bu inançtan türemiştir. 13. Yüzyıl´da siyasi çizgisi yüzünden Anadolu Selçukluları´na isyan eden Babailer büyük savaşlara neden oldular.

Babilik:

Tarikatın inancı: Tarikat görünümünde, yeni bir İslam dini gibidir; 19 sayısının kutsallığına inanma; takvimlerinde yıl 19 ay, aylar ise 19´ar gündür. Tarikatı 19 kişilik bir kurul yönetir, her 19 günde, 19 kişinin doyurulması gerekir. Her yıl 19 gün oruç tutulur ve malların beşte biri vergi verilir. Her gün kutsal kitapları olan "Beyan"dan, 19 sayfa okunur. 19. Yüzyıl´da İranlı Muhammed Bap tarafından kuruldu. Daha sonra Bahailik ve Ezelilik diye ikiye ayrıldı.

Bahailik:

Bütün dinleri birleştirme iddiasındadır. İslami reform olarak da öne sürülür. Dünya çapında yayılmıştır. Tüm dinler aynı gerçeği anlatırlar, biçimsel ayrılıklar yok edilmelidir. Kutsal kitapları olan "El Dürriü Behiyye"nin içeriği daha çok Hıristiyan öğretisine yakın görülür. Din adamları ve törenleri yoktur, sadece bir toplantı yerleri vardır. Amaç, evrensel barışı sağlamaktır. Merkezleri Hayfa´dadır ama Amerika, Almanya ve Avustralya gibi ülkelerde etkin ve de yaygındır.

Bedreddinilik:

Tarikatın inancı: Türk batini inancı. Dinsel-siyasal bir içerik taşır. Din ve mezhep ayrılıklarına karşıdır, eşitliğe ve mal ortaklığına dayanan bir devlet düzenini amaçladı. Ortaklık ilkesi sadece mal için geçerlidir, kadınların ortak mal gibi kullanılmasına şiddetle karşı çıkılır. Cennet, cehennem birer hayaldir; gerçekte ibadetin koşulu ve biçimi olmaz. Kıyamet olmayacaktır ve yeniden dirilme yoktur. Bedreddinilik, çağının ötesinde olarak tanımlanır. Kurucusunun yazmış olduğu "Varidat" adlı kitap kutsal değil, öğreti kitabıdır. 15. Yüzyıl´da Anadolu´da aslında bir Selçuklu prensi olan Simavnalı Şeyh Bedrettin tarafından kuruldu. Şeyh Bedrettin, Osmanlı yönetimi tarafından idam edildi

Bektaşilik:

Tarikatın inancı: En tanınmış Türk tarikatıdır. Yesevizm ve Babaizm´den kaynaklanır. Türk ruhunda sönmeyen Şamanizm özleminden doğarak, Sünni Müslümanlar´a bir tepki olarak kabul edilir. Eşitlik, kardeşlik ve ortaklık gibi batini görüşler içerir, Ahilik´ten de etkilenmiştir. Gizli ve dışa kapalı bir tarikattır, sırlar vardır, gereken bilgi ve olgunluğa ulaşan kişiye "Kutup" adı verilir. Kutup, değirmen taşı anlamındadır, evren kutupların çevresinde döner. Abdallar, beyler, yediler ve üçyüzler diye rütbeler vardır. Tarikatın en ilginç yanı 700 yıl boyunca sürmesi ve hiçbir kola ayrılmamasıdır. Ritüelistik olarak, Masonluğa çok benzer veya etkilemiştir. 13. Yüzyıl´da Hacı Bektaş Veli ve halifesi Balım Sultan tarafından kurulmuştur.

Caferiyye:

Tarikatın inancı: Şiiliğin bir kolu. Asıl Kuran saklıdır, insanlara verilenin aynısı değldir, okunan Kuran asıl Kuran´ın öyküsüdür. İnsanlar Şeriat´tan önce de Allah´ın hükümlerini biliyorlardı veya bilmek zorundaydılar.

Cahiziyye:

Tarikatın inancı: İslam´da Akılcılık (Rasyonalizm) akımı olan Mutezile´nin bir kolu olarak tanımlanır. Akla aykırı olana inanılmaz, bilgiyi Tanrı öğretmez çünkü bilgi doğaldır ve zorunludur, insan birşeyi kendi yeteneği ile bilir, iyilik ve kötülük Tanrı´dan değil insandandır çünkü insanın hür iradesi vardır. Şok geniş bir felsefe ve Tanrıbilimcilik içermektedir. 868´de Cahiz tarafından kurulmuştur.

Cami´ler:

Tarikatın inancı: Türk tarikatı. Şaraba, raks etmeye ve saz çalmaya düşkünlükleriyle tanınırlar. Sonradan Bektaşiliğin içinde kayboldular.

Ceberiyye-Cehmiyye:

Tarikatın inancı: Eylemin Tanrı tarafından geldiği inancını taşır. İnsanla doğa aynıdır, tüm evrende olup bitecekler Tanrı tarafından önceden bilinmiştir. Hiç kimse yaptığından sorumlu değildir. Kadercilik olarak kabul edilebilir. Sünniler tarafından sapkınlık olarak nitelendirilir. 745´de Cehm bin Safvan tarafından kuruldu.

Cubbaiyye:

Tarikatın inancı: Mütezile kolu. Garip bir tarikattır; Tanrı´nın insana itaat ettiğine inanılır. başkasının dileğini yerine getirin iradeye uymuştur, kulunun isteğini yerine getiren Tanrı kuluna itaat etmiştir.

Dehriyye:

Tarikatın inancı: Aslında bir felsefe okuludur. Tanrı yaratıcı değildir, doğa başsız ve sonsuz bir devinimdir, melekler ve Şeytan yoktur, rüya yorumuna ve büyüye inanılmaz, akılsal bilginin duyulardan kaynaklandığına inanılır.

Dürzilik:

Tarikatın inancı: Aslında Fatimi Halifesi Hakim Biemrillah´ı Allah sayan bir inançtır. Tanrı, yedi imamdan sonra dünyaya inmiş ve Halife´nin kişiliğinde yaşamıştır. Dürzilerin Hıristiyan olduğu da ileri sürülür. Tanrı´nın sayısız kez insan olarak dünyada göründüğüne inanılır. Birgün yeniden dünyaya gelecek ve Dürzi olmayanları cezalandıracaktır. 11. Yüzyıl´da Suriye´de Anuştigin Derezi tarafından kurulmuştur.

Ebadilik:

Tarikatın inancı: Hz. Ali´ye karşı şeriatçı bir tarikattır. Kadercidirler ve kendileri dışında herkesi kafir sayarlar.

Eşrefiyye:

Tarikatın inancı: Kaadiriliğin kolu. Altı yıl, bir gün tutup, bir gün tutmadan Hz. Davud orucu tutulur, halkla ilişkiye girilmez. 14. Yüzyıl´da Anadolu´da Eşrefoğlu Abdullah tarafından kurulmuştur.

Gaaliyye:

Tarikatın inancı: Hz. Ali´yi Allah kabul eden Şii mezhebi. Şeriata karşıdır, haramlar reddedilir, ölülerin dirileceğine ve ruhların beden değiştirildiğine inanılır. Şok güçlü bir Hz. Ali fanatizmini içermektedir.

Gurabbiyye:

Tarikatın inancı: İslami ama sapkın kabul edilen inanç. Şok garip bir inançtır, Hz. Ali ile Hz. Muhammed birbirlerine çok benzediklerinden haberci melek Cebrail ikisini karıştırmış ve peygamberliği yanlışlıkla Hz. Muhammed´e bildirmiştir. Asıl peygamber Ali´dir.

Gülşeniyye:

Tarikatın inancı: Sünni ve çileci tarikat. Halvetilikle, Mevleviliğin birleşimidir. 16. Yüzyıl´da Diyarbakır´da İbrahim Gülşeni tarafından kurulmuştur.

Halefiyye:

Tarikatın inancı: Savaşmamakla tanınırlar çünkü imamları yoktur, başkaları cehennemliktir.

Hallaciyye:

Tarikatın inancı: Tanrı insanda belirmiştir, "Enel Hak-Ben Tanrı´yım" ve "Fena fillah-Tanrı´da yok olma" inancı geçerlidir, insan kendi benliğini yok ederek Tanrı olmalıdır, yaratanla yaratılan aynı şeydir, görünen yaratanın çeşitli görünüşleridir. Mansur´un Hegel´ci düşüncesi çok geniş bir öğretidir. 9. Yüzyıl´da Hallacı Mansur tarafından kurulmuştur.

Hammariyye:

Tarikatın inancı: Garip bir Mutezile kolu. Maymunlar ve domuzlar önce insandılar ama Tanrı onları cezalandırmıştır, insanlar hayvan yaratabilirler, Tanrı kötü şey yaratmaz bu yüzden şarabı Tanrı değil, insan yaratmıştır.

Haşeviyye:

Tarikatın inancı: Tanrı insana benzer ve organları vardır, dünyaya gelecek ve insanları ziyaret edecektir, ahrette Tanrı görülücektir.

Haşhaşiyye:

Tarikatın inancı: İnlü Hasan Sabbah´ın tarikatı. Müridlerini haşhaşla uyutup, dilediğini yaptırıyordu, 5. Yüzyıl´da fedailerden oluşan bir terör örgütü kurmuştu. Sabbah, her akıl başka düşünür ama bağlılık mürid için esasdır diyordu. 1100´de Hasan Sabbah tarafından kuruldu. 1124´de Hülagü Han tarafından yok edildi.

Hattabiyye:

Tarikatın inancı: Ruh göçü vardır, İmam İsmail Tanrı olarak dünyaya gelecektir.

Henseliyye:

Tarikatın inancı: Bir Fas tarikatı. kendilerini döver ve dövdürürler. Tanrı´ya dövülerek yaklaşılır, cinlerle ilişki kurmak mümkündür bu şekilde hastalıklar iyileştirilip, büyüler bozulabilir.

Hişamiyye:

Tarikatın inancı: İslam dogmalarına karşıdır; akla aykırı inançları reddeder, inancı olmayıp sapanlara Tanrı´nın neden yol göstermediği sorulur ama mezhepten olmayanların malları ve canları helaldir.

Hulmaniyye:

Tarikatın inancı: Tanrı güzel insanlara görünür, en güzel olarak insanı yaratmıştır ve en güzel insanlar günah işlemezler çünkü Tanrısaldırlar.

Hurufilik:

Tarikatın inancı: Harflerden anlam çıkaran tarikat. Pitagorasçılığa ve Musevi Kabalizm´ine dayınır. Amaç insanı açıklamaktır, o zaman Tanrı´da açıklanır.

Hurremilik:

Tarikatın inancı: Toplumcu siyasi-dini tarikat. Haramı helal sayarlar, tüm İslam yasaklarını reddederler.

İbadiyye:

Hariciliğin bir kolu, günümüzde Doğu Afrika, Libya ve Cezayir´de yaygındır. Başkalarını kafir sayarlar.

İlhamiyye:

Tarikatın inancı: İlhamla gelen bilgilere önem verme; bu tarikat Kuran´ı reddeder çünkü Kuran ilhamla yazılmayıp, vahiyle yazılmıştır. İlham doğrudan Tanrı´nın içe doğdurmasıdır ama vahiy aracı gerektirir.

İsaviyye:

Tarikatın inancı: Rufailiğin kolu; cinlerle ilişkiye inanılır, ağızlarına ateş sokar, cam yerler, kızgın şişleri vücutlarına batırırlar.

İsmaililik:

Tarikatın inancı: Hz.Ali´nin torununun oğlu İsmail´i imam kabul eden mezhep. Gaaliye ve Haşhaşiye bu mezhepten doğmuştur. Halen Hindistan´da yaşarlar ve liderlerine Ağa Han denir. Siyasi yönü ağırlık taşır.

Kaabiyye:

Tarikatın inancı: Mutezile´nin kolu. Tanrı, görmez, işitmez ama görmeden ve işitmeden her şeyi bilir ve kulları için daima en iyiyi yapmalıdır. 10. Yüzyıl´da Abul Kasım al-Kabi tarafından kurulmuştur.

Kaderiyye:

Tarikatın inancı: Kaderciliği reddeden Mutezile kolu, akılcılık önde gelir, insanlar kendi eylemlerini yaratacak kadar güçlüdürler, Tanrısal ceza veya ödül ancak insanın eylemlerinde özgür olmasıyla mümkündür aksi halde Tanrısal Adalet olmaz.

Kalenderiyye:

Tarikatın inancı: Melamiliğin kolu, mal ve mülke önem verilir, kafada saç ve kaş dahil tüm kıllar traş edilir, kadın veya erkek her güzele tapmak Tanrı´ya tapmak demektir.

Kazeruniye:

Tarikatın inancı: Türkiye´de etkin olmuş olan Sünni tarikat. Amaç müslüman olmayanları, müslüman yapmak için savaş yapmaktır, balıkçılar ve satıcılar için Şeyh Kazeruni´nin mezar toprağı kutsal sayılır. Halen etkin değildir.

Kerramiyye:

Tarikatın inancı: Mezhep de sayılır. Tanrı cisimdir ve gökte oturur, Tanrı´yı bilmek için şeriata gerek yoktur, daha önce de akıl yoluyla bilinebilir. Siyasi yönü güçlüdür.

Keşfiyye:

Tarikatın inancı: Tanrısal gerçekler ancak sezgiyle kavranılır yani bilgi akıl yoluyla elde edilemez.

Kızılbaşlık:

Tarikatın inancı: Bir Şii kolu, kızıl külah ve hırka giydikleri için bu adı almışlardır. Tanrı-Hz. Muhammed-Hz. Ali üçlüsünü tek kabul ederler yani Tanrı Muhammed ve Ali olarak görünmüştür, dürüstlük ve doğruluk öncelik taşır, Kızılbaş doğmayanlar Kızılbaş olamaz. Pir olarak Şeyh Safiyeddin Haydar kabul edilir .

Kuşadaviyye:

Tarikatın inancı: Halvetiliğin bir kolu, tüm dini törenler ve kurallar yasaktır, hatta dergah, zikir gibi olaylar dahi kabul edilmez. 18. Yüzyıl´da Kuşadalı İbrahim tarafından kurulmuştur.

Mansuriyye:

Tarikatın inancı: Şia tarikatı, Kurucusu Ebu Mansur, kendisini Tanrı´ya benzetir ve göğe çıkıp Tanrı´yla konuştuğunu iddia eder. Diğer müslümanlar tarafından küfürcü olarak tanımlanırlar.

Maturidiyye:

Tarikatın inancı: Türk Sünni mezhep. Öldürülen kişi eceliyle ölmüştür, eylemlerden Tanrı sorumludur, iyilik ve kötülük o şeyin kendisinde vardır, kötüden iyi, iyiden kötü olmaz. 10. Yüzyıl´da Muhammed al-Matüridi tarafından kurulmuştur.

Mehdiyye:

Tarikatın inancı: En katı tarikatların başında gelir, dünyaya egemen olmak amaçlanmıştır, Cihad yani din için savaşmak İslam´ın en üstün şartıdır, bilim yasaktır ve Kuran´dan başka tüm kitaplar yakılmalıdır ve Kuran´dan sonra sadece Mehdi´nin sözleri geçerlidir.

Melamilik:

Tarikatın inancı: Tasavvufa karşı kurulmuş tasavvuf tarikatı. Özel tarikat bilgisine, şeyhin öğretisine, özel tarikat giysilerine, zikre ve dini törenlere, dergah ve tekkelere karşıdırlar. Melamilik, Sünni Türkler tarafından geliştirilmiş Horasan´da kurulmuştur, "Horasan Erenleri" de denir. Melamiler kendilerini kınayıp ve hor gördükleri için başkalarının da aynı şeyi yapmasını isterler. Bu şekilde, riya ve gurur yok edilecektir. Herşeyin Tanrı´dan geldiğine ve Tanrı´nın bir parçası olduklarına inanarak ölümsüzlüğün zevkine varırlar. Melamilik bir yaşam biçimidir, Kuran´da kapalı anlamlar aramazlar aksine daha açık anlaşılmasını tercih ederler, Keramete itibar etmezler, insan kendisiyle uğraşmalı, başkalarının kusurlarını görmemelidir, dindarlık bile gizli kalmalıdır. Aşağıda göreceğiniz iki evresi daha vardır;

Melamiyyei Bayramiyye:

Melamiliğin ikinci evresi; Hacı Bayram´ın ölümünden sonra kurulmuştur. Bu evrede, ilk Melamilik´te bulunmayan zikir uygulanır.

Melamiyyei Nuriyye:

Melamiliğin son evresi; daha önce Nakşi ve Halveti olan Şeyh Seyyit Muhammet Nur tarafından Mısır´da kurulmuştur. Bu çizgide, Melamilik temel ilkesinden çıkmış ve bir tasavvuf tarikatı olmuştur. İlk Melamilik´te herşeyin gönülden uzaklaştırılmasıyla elde edilen Tanrısal zevk, Nur çizgisinde basamaklarla elde edilme yöntemine dönüşmüştür. Nuri Melamilik, kuramsal tasavvufun tipolojisini gerçekleştirirken, dinsel esnaflık örgütlemesini geliştirmiştir.

Merisiyye:

Tarikatın inancı: Mezhep de sayılır, eylemler Tanrı´dandır, inanç dil ve kalp yoluyla sağlanır, putlara tapmak günah değildir ama küfrün alametidir.

Mevlevilik:

Tarikatın inancı: Dünyaca ünlü tarikat. Sünnidir, Tanrı´nın Peygamber´in sözlerine aynen uyulur ve yorum yapılmaz. Ama Varlıkbirliği´ne inanılır yani Tanrı Yaratan değil, Beliren´dir. Mevlevilik bu noktada, Sünnilik´le çatışır. Mevleviler Tanrı´nın herşeyde belirdiğine inandıkları için, tüm insanları inançları ne olursa olsun eşit kabul ederler. Mevlana;"Bizim yolumuz şu güzel dünyada yaşamak yoludur." der. Sünnilerce haram olan, resim, raks ve müzik Mevlevilerce uygulanır. Bilgi Mevlana´ya göre insanı tüm varlıklardan üstün kılar, evrende bilgiye ulaşmış tek canlı insandır. Yeni Platoncu ve Plotinus´lu akılcı ve hümanist bir anlayış içinde olan Mevlevilik, Tanrı aşkı, raks ve müzikli tapımla Tanrı´yla birleşileceğine inanır, böylece Tanrı´dan gelen insan yine Tanrı´ya dönecektir. Bu birleşim ve Tanrısal buluşma için dönerek yapılan ve adına "Sema" denen bir raks yapılır. Böylece evrensel dönüş eylemi tekrarlanarak, başdönmesiyle transa geçilir. Mevlevilikte çile, hizmet edilerek çekilir. Şeriatçılık, içerdiği öğeler yüzünden Mevleviliğin daima düşmanı olmuştur. Tarikat, Mevlana soyundan gelen şeyhlerle yönetilir. Sema olayının kökeninde binlerce yıllık Anadolu Kibele ayinlerinin etkileri vardır. Mevlana´nın, büyük bir ozan ve bilge olması nedeniyle Mevleviliğin geleneksel mistik öğretileri bir anlamda İslam´da bütünleştirdiği söylenebilir. Mevlana´nın oğlu Sultan Veled´in tarafından 13. Yüzyıl´da Konya´da kurulmuştur.

Mısriyye:

Tarikatın inancı: Halveti tarikatı; bir çeşit fal olan sayılar ve harflerle yapılan Cifr yoluyla, herşey bilinebilir. Herşey bilinince de, Mertebei-Cünün´a yani "çıldırma" düzeyine erişilir. 17. Yüzyıl´da Anadolu´da kendisinin Mehdi olduğunu iddia eden Mehmet Niyazi tarafından kurulmuştur.

Muammeriyye:

Tarikatın inancı: Akılcılık tarikatı; Tanrı kendini bilmez, çünkü tanıyanla tanınan ayrı şeylerdir. Tanrı kendini tanısaydı, tanıyanla tanınan aynı şey olurdu. Tanrı sadece cisimleri ve sadece insanın bedenini yaratmıştır, insan kendi insanlığını bizzat oluşturmuştur.

Muhammediyye:

Tarikatın inancı: Şiiliğin aşırı ucu; Hz. Ali´nin Tanrı olduğu kabul edilir. Sofuluklarıyla tanınırlar.

Murdariyye:

Tarikatın inancı: Mutezile mezhebi; Sünniler tarafından sapıklık olarak nitelenir, insanların Kuran´daki sözlerden daha iyisini yazabileceklerine, Tanrı´nın yalan söyleyip, kötülük edeceğine inanılır çünkü Tanrı herşeye kadirdir.

Mütezile:

İslamda Akılcılık akımı; 8. Yüzyıl´da Hasan Basri´nin öğrencisi Vasıl bin At‚ tarafından ortaya atılmıştır. Sünnilerce kabul edilmez. Beş ilkeye dayanır; 1-İnsan özgürdür ve kadere bağlı değildir. 2-Tanrı´nın kendinden ayrı niteliği yoktur, başka nitelikler tanımak başka tanrılar yaratmak demektir. 3-İnançlı ve inançsız arasında kabahatlı yani "Fasık" rütbesi vardır, büyük günah işleyenler fasıktır, ölmeden önce tövbe ederlerse mümin olurlar. 4-Kötülerin cezalandırılması ve iyilerin ödüllendirilmesi Tanrı için zorunlu bir iştir. Tanrı´nın yasağını çiğneyen kişinin yine Tanrı tarafından bağışlanması akla aykıdır. 5-İyi şeylerin yapılması, kötü şeylerin yapılmaması akıl ölçütüyle geçerlidir yani Kuran´da yasaklananlar akılla ölçülmelidir. Mutezile inancında Tanrı´nın asla görülemeyeceği vardır. Mutezile hareketi, İslami düşünce çizgisinde Tanrıbilim Okulu olarak düşünülmektedir.

Naimiyye:

Tarikatın inancı: Hz. Osman ve taraftarlarını Hz. Ali´ye karşı çıktıkları için kafir olarak kabul ederler.

Nakşibendiyye:

Tarikatın inancı: Aşırı sünni tarikat; Sürekli ibadet ve zikr temeline dayanır. Zikir sessiz ve içten yapılır, üç kuralı vardır; zikir sırasında içten Tanrı´nın dilek olduğu düşünülür, zikrin sayısı bilinmelidir, zikrederken soluk kesilip Tanrı´ya bağlanmalıdır. Yesevilikten esinlendiği söylenen Nakşilik, tasavvuftan öte tutucu bir tarikattır. Şeşitli kollar türetmiştir. 14. Yüzyıl´da Buharalı Muhammed Bahaüddin Nakşbend tarafından kurulmuştur.

Neccariyye:

Tarikatın inancı: Yaratan Tanrı´dır ama iradesiyle kullanan insandır. Tanrı günahları bağışlar ama nitelikleri yoktur. 9. Yüzyıl´da İran´da kurulmuştur.

Noktavilik:

Tarikatın inancı: Bir din olarak da tanımlanır; Araplara karşı İrani siyasete yönlenmiştir, tasavvufidir ve Hz. Ali´nin sözleri kabul edilir.

Nusayriyye:

Tarikatın inancı: Fanatik bir Hz. Ali tarikatı. Sembolcudur ve şarap kutsal kabul edilir. 9. Yüzyıl´da Muhammed bin Nusayr tarafından kurulmuştur.

Rafizilik:

Tarikatın inancı: Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer´i reddederler, Şiiliğin bir koludur; Hz. Ali´nin Tanrılığına ve yeniden dünyaya geleceğine inanırlar. Hz. Muhammed´in ölümünden hemen önce üç şeyi vasiyet ettiği söylenmektedir; Peygamber, Arap Yarımadası´ndan Allah düşmanlarının çıkarılmasını, elçilere ikramda bulunulmasını vasiyet etmiş ama üçüncü vasiyetini söyleyememiştir. Rafiziler´e göre, üçüncü vasiyet "Ali´yi halife yapın." dır.

Ravendiyye:

Tarikatın inancı: Şiiliğin kolu; Hz. Muhammed´in yerine Hz. Abbas´ın gelmesi gerektiğine inanılır, Abbas ise Hz. Ali´nin dedesidir.

Revşeniyye:

Tarikatın inancı: Afgan tarikatı; Varlıkbirliği´ne inanılır, abdest gerekli değildir çünkü her müslüman zaten temizdir, namaz kılınırken Kıble´ye dönmek gerekmez zira heryer Kıble´dir. Sünniler tarafından reddedilir.

Sadiyye:

Tarikatın inancı: Rufailiğin bir kolu; Yılanlarla ayinler yapan bir tarikattır; saçlar uzatılır, üç köşeli şapkalar giyilir. 18. Yüzyıl´da Türkiye´ye de girmiştir. 14. Yüzyıl´da Suriye´de Sadeddin Cibavi tarafından kurulmuştur.

Salimiyye: Tarikatın inancı: Yaratma eylemi sona ermemiştir, yaradılış sonsuz ve süreklidir, Tanrı işine devam etmektedir. 9. Yüzyıl´da Basra´da Muhammed bin Salim tarafından kurulmuştur.

Saliyye:

Tarikatın inancı: İslami kökenli yarı Hıristiyan garip bir tarikat; Oruç tutmazlar ve namaz kılmazlar, cennette yer satanlar ve satış kağıdını melekler görsün diye, ölülerin ceplerine koyarlar, özel bir dille konuşurlar, töreleri ve gizli inançları hala bilinmemektedir. Musul´da Sarli adlı biri tarafından kurulmuştur.

Sebeiyye:

Tarikatın inancı: Şiiliğin kollarından; Tanrı´yı her yerde olan ve her dilden konuşan bir insan gibi düşünürler. Hz. Ali´yi de Tanrı sayarlar.

Sühreverdilik:

Tarikatın inancı: Işıkçılık; Tanrı bir ışık-nur´dur ve gerçek ancak sezgiyle anlaşılır. 11. Yüzyıl´da Şehabettin Sühreverdi tarafından kurulmuştur.

Şahhamiyye:

Tarikatın inancı: Mutelize kolu; eylemleri Tanrı yaptırabileceği gibi, insan da yapabilir, Sünniler tarafından reddedilmiştir.

Şeyhilik:

Tarikatın inancı: Mezhep de denebilir, gerek Şii, gerekse de Sünniler tarafından reddedilir; Kuran ve Hadis yorulmarı özgündür. 12 İmam Tanrı´nın cevheridir ve kısıtlı olan insan Tanrı´yı ancak bu cevher aracılığı ile anlayabilir. Cennet ve cehennem birer simgedir, iyilik ve kötülükler anlatılır. Şeyhiliği, ayrı bir din gibi görenler de vardır. Akılcılığa dayanmaktadır. 18. Yüzyıl´da Şeyh İbrahim Ahsai tarafından kurulmuştur.

Ubeydiyye:

Tarikatın inancı: Tanrı´ya ortak koşmak dışında, tüm günahlar bağışlanır, Kelimei Şehadet getirerek ölen kişiye hiçbir günah zarar vermez. Tanrı, insana benzer. 12. Yüzyıl´da İran´da Şihabeddin Esterabadi tarafından kurulmuştur.

Vahhabilik:

Tarikatın inancı: Hanbeli mezhebinin uzantısı dini-siyasi tarikat. Gerçekte Sünni´dirler ama Tanrı´ya aracısız ibadet edileceğine inanırlar. Peygamberden yardım istemeyi, evliyaları, türbeleri, adakları, mezar ziyaretlerini ve tesbih çekmeyi yasaklarlar. Kendileri dışındaki tüm müslümanların kafir sayılarak öldürülmesine inanırlar. 18. Yüzyıl´da Arabistan´da Abdülvehhab bin Muhammed tarafından kurulmuştur.

Yezidilik:

Tarikatın inancı: Ayrı bir din olarak da kabul edilir. Klasik İslam´a ve Sünnilere karşıdır; Şeriat yokolacaktır, İran´dan yeni bir peygamber çıkacaktır. Varlıkbirliği vardır ve bu yüzden Şeytan´da Tanrı sayılır veya Şeytan Tanrı´nın kızgınlık niteliğidir. İyilik ve kötülük öteki dünyada yoktur, marul, bakla ve balığın yenmesi yasaktır ve bazılarınca da (Ş) harfinin söylenmesi günahtır. Yezidilik Anadolu´da sürmektedir. "Vahiy Kitabı" ve "Kara Kitap" denen iki kitapları vardır. Basralı Yezid bin Harici tarafından kurulmuştur.

Yunusiyye:

Tarikatın inancı: İnanmaktan başka ibadet yoktur, inanan insan günahkar değildir, ibadet etmese de ceza görmez. Cennete, inançlı olunduğu için gidilir. Yunus bin Numeyri tarafından kurulmuştur.

İslam´ın çoğunluğuna yönelik tarikatlar;

Bayramilik:

Tarikatın inancı: Sünni Türk tarikatı. "Vahdeti Vücüt-Varlıkbirliği" anlayışındadır. Önce Tanrısal varlıkbirliği bilinecek, sonra herşeyin Tanrı olduğu ve sonunda da Tanrı ile bir olunacaktır. Zikir denilen Tanrı sıfatlarını tekrarlama eylemi yapılır. Amaç Tanrı´yı kalpte hissetmektir. 15. Yüzyıl´da Ankara´da Hacı Bayram tarafından kurulmuştur.

Bedeviyye:

Tarikatın inancı: Sünni tarikat. Kötülüğe iyilikle karşılık verilir, dünya sevgisi haramdır. Kurucusu Veli Ahmet Bedevi´nin ölünceye kadar hiç yıkanmadığı ve elbiselerini hiç çıkarmadığı anlatılır.

Celvetilik:

Tarikatın inancı: Bayramiliğin kolu Sünni tarikat. Tanrı´nın 7 adı, 7 derecedir, her 7 ad bir yükselme aşamasıdır. Aziz Mahmut Hüdai tarafından kurulmuştur.

Cerrahiyye:

Tarikatın inancı: Halvetiliğin bir kolu. Halvetilere bakınız. 17. Yüzyıl´da 9 stanbul´da Nurettin Cerrahi tarafından kurulmuştur.

Edhemiyye:

Tarikatın inancı: Dünyayı, ahreti, varlığı ve sonunda da bırakmayı bırakmak gerekir. Bektaşilerce özümsenmiştir. 8. Yüzyıl´da 9 brahim Edhem tarafından kurulmuştur.

Eşariyye:

Tarikatın inancı: Sünnet mezheplerinin en büyüğü. Peygamberin yaptıkları ve söyledikleri dışında, herşey geçersizdir. Herşeyi Tanrı belirlemiştir, gerçekleri akıl algılayamaz ve duyular aldatıcıdır, sadece inanç geçerlidir. 9 slam felsefesine karşı çıkan bir tarikattır.

Gazzaliyye:

Tarikatın inancı: Gazali´nin tarikatı; aklın yanıltıcı olduğuna, ancak inancın gerçeğe ulaşabileceğine inanılır, din inanca dayandığı için, felsefeden üstündür, 9 slamiyet´le bağdaşmayan felsefe saçmadır, bilgi vahiy ve ilhamla kazanılır, imanla akıl arasındaki çelişkileri tasavvuf çözebilir. 12. Yüzyıl´da kurulmuştur.

Halvetilik:

Tarikatın inancı: Zikre dayalı Sünni tarikat. En çok kol ve tarikat üreten inançtır. Dünyadan el etek çekilmelidir, sürekli tövbe edilmeli, salavat getirilmeli ve Tanrı´nın 7 adı zikredilmelidir, 7 sayısı uğurludur.

Kaadiriyye:

Tarikatın inancı: Gizemciliğe dayanan Sünni tarikat. Zikir yoluyla Tanrısal sırlara ulaşıldığına inanılır. Yirmiden fazla kol türetmiştir. Kurucu Geylani´nin kerametlerine inanılır; Geylani bir yıl yemeden, içmeden yaşamış, Azrail´e kafa tutmuştur, sesi diğer ülkelerden duyulmuştur. Bu tarikat Sünni tarikatlar içinde en etkin olanlarındandır ve Türkiye´de sürdürülmektedir. 12. Yüzyıl´da Abdülkadir Geylani tarafından kurulmuştur.

Nurculuk:

Tarikatın inancı: Temeli Nakşiliğe dayanan 9 slami görüş, bazılarına göre dinsel bir devlet amacını güden bir dindir. Nedeni bazı yönlerden Müslümanlıkla çatıştığı düşüncesidir. Nursi´nin yazdığı "Nur Risaleleri" Kuran´ı zamana göre yorumlama iddiasındadır, Saidi Nursi kendisini 9 slam´ın reformcusu olarak kabul eder ve bazı Nurculara göre Risale-i Nur Kuran eş düzeydedir. Laikliğe, milliyetçiliğe, kaderciliğe, dünya düzenine karşıdırlar, önemli olan dünya ötesi yaşamdır. Önemli olan din hukukudur. Atatürk döneminde ve sonrasında büyük olaylara neden olan Nurculuk, günümüzde de çok önemli bir konumdadır ve tartışılmaktadır. Şeşitli fraksiyonları vardır. 1950´lerden sonra Bitlis´li Saidi Nursi veya Kürdi tarafından kurulmuştur.

Rufaiyye:

Tarikatın inancı: Sünni tarikat; Kuran ve Hadis´e yorumsuz uyulur; temel ilke riyazet yani ruh ve beden eğitimidir, ateş ve cam yemek, şiş saplamak gibi marifetler bu eğitimin üst düzeyidir. Ruh ve beden isteklerinden arınılması gereklidir. 12. Yüzyıl´da Irak´da Ahmet Rıfai tarafından kurulmuştur.

Safaviyye:

Tarikatın inancı: 9 ran tarikatı; yılın belli günlerinde özel yerlere kapanılıp çile çekilir, Şii inançlar benimsenmiştir, Hz. Ali´nin torunu Hüseyin´in soyundan geldiklerine inanırlar, devletleşen önemli bir tarikattır.

Sühreverdiyye:

Tarikatın inancı: Kaadiriliğin bir kolu; Irak, Afganistan ve Hindistan´da yaygındır, birçok kol türetmiştir. 11. Yüzyıl´da Şihabüddin Ebu Ömer Sühreverdi tarafından kurulmuştur.

Süleymancılık:

Tarikatın inancı: Nakşibendiler´den çıkmıştır; Kuran´dan başka yaşa yoktur; dinsel bir devlet kurulmaladır; aralarında kurucularının Tanrı ile konuştuğuna inananlar ve devlet görevinde çalışmayı haram sayacak kadar şeriat yanlıları da vardır. Halen etkin ve yaygındır. 1940´larda Türkiye´de Süleyman Hilmi Tunahan tarafından kurulmuştur.

Şaziliyye:

Tarikatın inancı: Tunuslu Sünni tarikat; zikirden başka kural yoktur, şeriat kesindir, çok çeşitli kollara ayrılmıştır, Allah´tan korkma, Peygamber´in sünnetine kesin bağlı olma, insanlardan iyilik veya kötülük beklememe, her işi Allah´a bırakma ve kaderde olduğu gibi sevinçte de Allah´a sığınma gibi beş ana ilkesi vardır. Günümüzde de vardır, II. Abdülhamid tarafından Türkiye´ye de getirilmiştir. 13. Yüzyıl´da Abdullah Şazili tarafından kurulmuştur.

Ticanilik:

Tarikatın inancı: Kaadiri-Nakşi sentezi tarikat. 1950-60 Türkiyesi´nde çok etkili olmuştur. 18. Yüzyıl´da Fas´da Ahmed Ticani tarafından kurulmuştur.

Yeseviyye:

Tarikatın inancı: Sünni tarikat. Türkistan Türkleri tarafından kurulmuştur. 15. Yüzyıl´dan sonra Anadolu´ya girmiştir, zikre, sünnete bağlıdırlar. Kurucu Yesevi Bektaşiler tarafından da benimsenmiştir. 12. Yüzyıl´da Ahmet Yesevi tarafından kurulmuştur.

Din - Siyasi Görüş ve sosyal örgütlenme çizgisindeki islami görüşler;

Ahilik:

Ahilik, çeşitli tanımlamalarla anlatılmıştır. Aslında dinsel bir tarikat veya sanıldığı gibi bir esnaf örgütü olmadığı ileri sürülür. Bir anlamda, batıdaki şövalyelik sisteminin bir karşıtı olarak düşünülebilir, kahramanlık ve ezilene yardım, ezene ceza ilkeleri temeldir. Ahiler, ortak kazanır ve ortak yerler, birbirlerine "kardeş" derler. Masonlara benzeyen gizlilik ve sır anlayışları vardır; dört ana ilke Ahiliğin temelidir; 1-Güçlüyken bağışla. 2-Kızgınken yumuşak ol. 3-Düşmanına iyilik et. 4-Muhtaç olsan bile, başkalarına ver. Ahilik, "Futuvva" adıyla, 13. Yüzyıl´da Abbasi döneminde kuruldu ve Selçuklu döneminde Anadolu´da gelişti. Osmanlı Devleti´nin kuruluşunda çok önemli bir oynadılar ama zamanla güçlenen Osmanlılar, Ahilerin siyasi güçlerini yok ettiler. Töreleri ve gelenekleri Anadolu´da hala sürmektedir.

Alevilik:

Kısaca Hz. Ali´den yana olanlar olarak tanımlanabilir. Hz. Muhammed´in ölümünün hemen ardından, Ali´yi tutanlar "Şia", karşı olanlar ise "Havariç" adları altında toplandılar. Alicilik, gizemcilik içerir ve düşünsel bir öğreti olarak gelişmiştir. Hz. Ali "Allah´ın Dostu-Veli"dir ama o zaman bir Nebi olan Hz. Muhammed´den üstte bir konuma geldiği öne sürülür. Hz. Ali´nin imamlığı ve gizemciğili, Peygamber´in sözlerinden kaynaklanır. Aslında siyasi bir parti Şiilik´ten türeyen Gaaliye kolunda, Hz. Ali Tanrılık düzeyine kadar çıkarılır. Şok çeşitli kollara ayrılmıştır. Özetle, Alevi öğretisi iç çatışmalarla bölünmüştür. Günümüzde güçlü ve etkin bir toplumdur ama bir tarikat olarak görülemez, daha çok siyasi bir görünüm vermektedir.

Şiilik:

Peygamber´in yerine Hz. Ali´nin, sonra da soyunun geçmesi gerektiğine inanan siyasi-dini parti. Halifelik veraset yoluyla olur, din ve devlet başkanlığı birdir, Halife veya temsilcisi olan i mam günahsızdır, yaptıkları günah değildir, Kuran´ın gizli anlamlarını ancak imam açıklayabilir, görünen tüm varoluş Tanrı´nın görünümüdür. Bugün İran´da, Irak´da ve hatta Türkiye´de vardır. İran´ın imami yönetiminin temelinde Şii siyasi sistemi bulunmaktadır.

Haricilik:

Tarikatın inancı: Tarikat değil, İslamiyet´in iki büyük partisinden biridir. Hz. Ali´yi terk edenleri temsil eder, önceleri siyasi bir çizgi içeren Haricilik, sonra dini görüşler de vaaz ederek bir mezhebe dönüşmüştür. Kendiliğinden olmayanları dinsiz sayarlar, doğru yoldan çıkan liderlerle baş kaldırırlar.

19 Ekim 2010 Salı

Zarar gelmez kimseye MUHTEŞEM bir göbekten ! adlı mükemmel eser...

Dostlar, atışır da yiğitler susar mı
Elma ilen armut, biftek yerini tutar mı
Adem olan light marul yutar mı
Er kişi hazzetmez kepekten liften
Zarar gelmez kimseye MUHTEŞEM bir göbekten !

Doymuş ile doymamış bir olur mu
Sıratta kaloriden sual olur mu
Hiç nutrasweetten baklava olur mu
Er kişi hazzetmez kepekten liften
Zarar gelmez kimseye MUHTEŞEM bir göbekten !

Coşar bu deli gönül börek, mantı, pizzayla
Ürkütme gözünü hiç hacimle enle boyla
Elastik bir hayvandır mide olur yayla
Er kişi hazzetmez kepekten liften
Zarar gelmez kimseye MUHTEŞEM bir göbekten !

Çiçek dalda güzeldir, kuzu şişte...
Üç beyazı tartışmak boş bu işte
Fikirler değişir her yiyişte
Er kişi hazzetmez kepekten liften
Zarar gelmez kimseye MUHTEŞEM bir göbekten !

Kadınlar ne zaman vermez?

-Saf bi adam olduğunu anlarlarsa, namusluyum ayağına vermez
süründürür.

- Arkadaş ayağına vermez.

- Kankine vermiştir vermez.

- Paran yoktur vermez.

- İşin yoktur vermez.

- İşin çoktur ilgilenmezsin vermez.

- İyi davranırsın vermez.

- Fazla üstüne düşersin vermez.

- İçirmezsen vermez.

- Fazla içirirsin veremez. (Kusar musar saa-sola)

- Eski erkek arkadaşını hatırlar esir alır vermez.

- İstemezse vermez.

- Hastadır vermez.

- Ustadır vermez.

- İlk gün vermez. (Seviyorum, çıkıyorum olayına girilmişse)

- Ev kalabalıksa vermez. (Öyle arka odada falan kasar.)

- Bodrum'dayız (Muğla'da olan) verir sanırsın, vermez.

- Ayaküstü vermez.

- Yağmur yağar, vermez.

- Sular akmaz, hiç vermez.

- Deprem olur, korkar, vermez.


- "Annemler gelcek." der, vermez.

- "Annenler gelcek." der, vermez.

- Uff der vermez, puff der vermez.

- "Göbeğin var." der vermez, eritsen de vermez.

- O buna verdi; ben bu salağa vermem der vermez.
(Aynı kefeye konma olayı)

- Ailecek tanışıyorsunuzdur vermez.

- İçine abuk bi çamaşır giymiştir, rezil olcaz der vermez.

- Burcunu beğenmez vermez. (Aslanlar sadık olmazlar olayı)

- Kedini sever vermez, köpeğini gezdirir vermez. (Sıvışma yolları)

- Kaşardır vermez.

- Köy kızıdır vermez


- (2+2 = 4 etmez hali bu iki durum için geçerlidir.)

- Özel olmassa vermez.

- Aramazsın, aramazsın, icap edince ararsın: Anlarsa vermez.

- "Arkadaşıma yazıyosun." der vermez.

- "Niye aramadın?" der, vermezzzzz. (En klasik, alışıla gelmiş
hal)

- Güldürmezsen vermez.

- Güldürürsün "yavşak" der, vermez.

Kısacası, bu kadın milleti vermiceği varsa vermez!

HAMMADDE GÜVENLIK BILGI FORMU - Kadın

Element : Kadin

Sembolü : WO

Atom agirligi : 53,6 kg olarak kabul edilmistir ancak 40 kg'dan 200kg'a kadar degisik çesitleri bulunmaktadir.

Bulundugu yerler : Gezegendeki tüm kirsal ve kentsel alanlar


Fiziksel özellikleri:

1- Yüzeyi renkli film tabakasiyla kaplidir.

2- Degisik sicakliklarda kaynar.

3- Bilinen bir sebep olmaksizin donar.

4- Özel ilgi gördügünde erir.

5- Yanlis kullanimlarda isirir.

6- Islenmemisinden siradan maden filizine kadar pek çok halde bulunur.

7- Dogru noktalara basinç uygulandiginda ürün verir.

8- Standard ölçüleri varsa da kolay bulunmaz.

9- Çekici özelligi nedeniyle fazla yaklasilmamasi önerilir.


Kimyasal özellikleri:

1- Altin, gümüs, platin ve diger kiymetli madenlerle yakin akrabaligi vardir.

2- Büyük miktarlardaki pahali maddeleri ve degerli taslari absorblayabilir.

3- Belli bir sebebe bagli olmaksizin patlayabilir.

4- Sebepsiz yere çikip gidebilir.

5- Likitlerde çözünürlügü yoktur fakat alkolle doyuruldugunda aktivitesi büyük oranda artar.

6- Dünyada bilinen en büyük servet indirgeyicidir.

7- Özellikle kapali alanlarda birarada tutulmalari tehlikelidir. Çok sayida birarada olmalari merkezi sinir sistemini etkiler.Genel kullanim alanlari:

1- Genelde süs olarak.

2- Üretimde

3- Belli dozda kullanilmasi halinde rahatlamada büyük yardimci özelligi
vardir.

4- Çok etkili temizleyici özelligi vardir.Testler:

1- Saf numunesi dogal halde bulunabilirse rengi parlak pembeye döner.
2- Daha iyi bir numunesiyle kiyaslandiginda rengi yesile döner.
3- Kulaga zarar verdigi tesbit edilmistir.Potansiyel tehlikeleri:

1- Tecrübesiz ellerde çok tehlikelidir.

2- Birden fazlasiyla ilgilenmek yasal olarak engellenmistir ancak degisik mekanlarda ve birbirleriyle direkt temas etmelerini engellemek kosuluyla bu yapilabilir.

3- Ayni mekanda, uzun süre birarada olmak, çesitli sakincalar
olusturmaktadir.

Ve en önemli özelliği:

"Bagimlilik yapabilir ve tedavisi yoktur."

Bakteri Muhabbetleri

-ne var lan? ne istiyon gene...
-olm sus, sessiz konuş...çaktırmadan yukarı bak..
-ne var lan yukar...hasss...sektör...
-yaa. izliyolar olum, mikroskop bu..
-e napcaz..
-bölünüp ikiye ayrılalım, izimizi kaybettirmeye çalışalım.
-hadi bakalım...
-hobaaa..
-------------------------------------------
-alo nurettin,gel kocum bira mayaliyoruz hikmettinlerle
-vay bre kafirler, bekleyin..
-------------------------------------------
- hamza dayı, yengeyi nutrettin'in klonuyla görmüşler...
- neaaa? parçalarım ulan çekirdeğini, nerde o?
- aha şu değil mi?
- yaw o bizim hanımın 4 nesil klonu. yetişkin bir bakteri o.
- sorun yok o zaman, hadin bölünüp okey oynayalım.
- ama bu sefer plazmalar senden.
- ayıpsın abi...
-------------------------------------------
- naber lan ibibik!
- saygılı ol... mitoz geçirerek seni ben ürettim!
- hadi len... asıl ben seni!
- ama ama ama...
-------------------------------------------
- hnkkkkhhh!!!
- abi noluyo?
- hnnnhhhhh!!
- iyi misin abi?
- ya kabız olmuşum da, mitoz geçiremiyorum
-------------------------------------------
geceyarısı:
-kız neriman, hişşt kııs, bölünsene fantezi yapalım, ha?
-------------------------------------------
-musteri bakteri: bardaki herkese benden bi içki !
-geri kalanlar: Alllaaaaah bölünün...
-------------------------------------------
- ulan bölün dur, bi gün de hayatın anlamı nedir diye düşündünüz mü ?
- sus bi yav bölünmeye devam et
--------------------------------------------
-abi kavga var
-tamam koç, bölünüp geliyorum hemen
------------------------------------------------
-nan olm kosun kosun ayse hanım teyzeler sut koymuşlar dışarı yiyelim
-yok nan geçen bizim ahmetlerin sulale gitti hepsi orda yoğurt oldular walla
----------------------------------------------------------------------
-abi okeye dördüncü lazım
-nabiim,bölün..
------------------------------
-Ulan yine yanlış adamı yakaladınız
-buda mı klon çıktı komserim,of yaa bu kaçıncı..
----------------------------------------------------
-içinizdeki güce inanın atomcuklar!
-nasıl yani?
-sizdeki o çekirdeğin içinde öyle bir güç varki,açığa çıktımı dünyayı sarsar.Kendine güven..
-hadi len ordan..
--------------------------------------------------------------------
-hmm..adın mandrake demek..ne yaparsın
-ikiye bölünebilirim
-hadi len ordan..

Yabancı ünlüler Türk Olsalardı

zinedine zidane - bünyamin fidan

michael jordan - mikail yorgan

jennifer lopez - kilover obez

eros ramazzotti - erol ramazanoğlu

tony blair - tuna biliyor

michael schumacher - malik şamaryer

joseph stigler - yusuf istiklal

shaquille o neal - şakir öneeğil

elton john- elçin can

akira kurosawa - ahmet kurusoğan

walter benjamin -- ülker bünyamin

justin timberlake- can sıtkı tımbırlakzade

michael jackson- mikail çeksin

julia roberts - hülya rabıt

dennis bergkamp - deniz berkant

abraham lincoln - ibrahim birkor

albert einstein - alper danıştay

michael owen - mikail öven

david ginola - davut cin ola

bill gates - bilal geçer

alexander graham bell - ali ihsan grayderler

seann william scott - can vildan zigot

keanu reeves- kağnı reis

jean reno - cin ruhi

ajan smith - ajan ismet

pamela anderson - kamile andırsın

boris yeltsin - baris yellensin

gerard depardieu- celal hudaverdi

salma hayek- selma elek

brad pitt - burak kut

johann sebastian bach - can sebahattin dere

luc besson - haluk besen

harry potter - hayri pıtır

susan sarandon - suzan sarandon

cameron diaz-kamuran piyaz

kevin costner - kenan kaznar

brian molko - birkan molkocoglu

michael keaton- mikail keten

ozzy osbourne - ozan osurma

zinedine zidane - zikreddin zindan

hidetoshi nakata - atakan işedi (tersten)

jorg haider-yörük haydar

helmut kohl- hilmi kol

robert de niro - rober hatemo

jack bauer - cem boyner

liv tyler - lal tayyare

sharon stone - sermin tas

fred durst - ferdi dürüst

audrey tautou - adile tortu

max weber - mert biber

norman mapeza - numan murtaza

kofi annan - kofteci adnan

kylie minogue - köylü minik

marlon brando - naylon branda

jay z - cezmi

david coverdale - davud kopardal

ian gillan - ayhan gelen

ian paice - ayhan bez

roger glover - raci guluver

john lord - can lor

gene hackman - gani hakman

renee zellweger-rana sallagecer

gary payton - hayri fayton

ritchie blackmore - raci bileğimor

eddie van halen - ediz vandangelen

joe elliott - can elikıt

dave sabo - davut soba

bruce dickinson- burhan dikinsin

rui costa- ruhi kosta

oscar cordoba - osman körtıpa

sean connery - şen kanarya

johnnie walker - can volkan

milan kundera - ilhan kundura

nick warren - nihat varan

homer simpson - ömür samsun

kurt russell - kürt resul

celine dion - selin diyon

Tikky Dili Ve Edebiyatı

öyle bir bölümdür ki öğrencisine puma dersiniz oha falan olur, nayki dersiniz eğilip bekler, zira kendileri ayakkabıya verme sanatının ustalarıdır.

davranışları da en bi güzeldir. konuşurken önce ayakkabınıza, sonra pantolonunuzun popo kısmına, sonra da kazağınızın orasına burasına bakmaya başlar ki etiket görsün, rahatlasın.
işte bütün bunları bu bölümde öğretirler bu cisimciklere. kampüsleri şehrin en büyük mağazasıdır, hocaları belirsizdir, kendi aralarında geliştirdikleri alfabeyle konuşur, eğlenirler. hangi galaksiden geldikleri henüz tespit edilememiştir.

onları anlayabilmemiz için yapmamız gerekenler;
1- her duyduğunuz a ya atlamayın, e olabilir.
2- sık sık oha falan olunuz. fena ortam yaptığı, karizmaya karizma kattığı, cildi güzelleştirdiği bilinen bir gerçektir.
3- pumalarınızı haftada en az 3 kere silin, naykilerinize dokunmayın.
4- yazın ortasında boksör ayakkabısı giyin, ter bezlerinizi ferahlatır.
5- elinizdeki telefonla her an her saniye fotoğraf çekin. ama telefonunuz son model değilse hiç kalkışmayın, sıçmayın.
6- kelimeler arasına eaammm, eaaarrrr gibi duraksama sözcükleri kullanın, zaman kazanıp daha içli vecizeler söyleyebilirsiniz.
7- yivrenç demeyin "out" oldu. onun yerine banali kullanın
8- haftanın inleri ve outlarını hey girlden takip edin, gerisi yalan. madara olursunuz.
9- tv de gördüğünüz ayakkabıya, telefona, kuş , böceğe, ağaçkakana, kreme aşık olun,ve hatta mümkünse bayılın...
10 -son olarak arada bir depresyona girin, ağlak olun. tiffanynin bu sezon için janjanlı, müthiş mor depresyon hırkaları var sakın kaçırmayın... hemen edinip bir köşeye çömelin, bakın... aldığınız naykinin aynısını 1/4 fiyatına çarşamba pazarında gördüğünüzü, artık herkesin alabildiğini düşünüp ağlayın..
evet artık kıvama geldiniz, salının çimenlere, bekliyoruz...

ve bu dilde birde Sesli harfleri nasıl kullanıcağınızı çok iyi öğrenmeniz gerekmektedir

bildiğimiz i = ı
örneğin...istiyorum= ıstıyoram

bildiğimiz e = a
örneğin... ben=ban

bildiğimiz ö=o
örneğin... öptüm=optuam

bildiğimiz ü=u
örneğin... üzüldüm=uzulduam

bildiğimiz a=e
örneğin...nafrat edıyoruam= nefret ediyorum (oldu mu şimdi bu)

bildiğimiz o = oa
örneğin... orospua=oarospua

bildiğimiz u=ı
örneğin... uzandım=ızandıam

bildiğimiz ı=ıa
örneğin... tıkıldım kaldım=tıkıaldıam kaldıam

17 Ekim 2010 Pazar

Şık Cevaplar

Ne kadar güzelsiniz
- Biliyorum... Onun için bu yaşta evliyim
- Pardon yenge

mekan Haydarpaşa:
-pardon saati sorablir miyim?
-şurda kocaman yazıo göremiyo musun?


Adam kızın oturduğu masaya yaklaşır yanındaki boş sandalyeyi tutar ve dil sürçmek suretiyle..
-Boş musunuz
-Hayır arkayı beşledik gör müyon mu?
-Ben sandalye için sormuştum
-Ben sizi yanlız bırakayım o zaman


tanışmak isteyen erkek kızın masasında birşey arar gibi yapar. kültablasını kaldırır altına bakar vs. aranır da aranır.
sonunda kız dayanamaz ve sorar:
- ne arıyorsunuz siz?
- sizinle tanışmak için güzel bir bahane arıyordum, ama bulamadım
- bunun üzerine benim "aaaaayy çok tatlısınnn" mı demem gerekiyo
- eeööö e tabi olabilir
- defol!!


-Daha önce tanışmış mıydık yavrum?
-Sanmam hayvanat bahçesine gitmeyi sevmem
-Hönk


- Pardon tanışabilir miyiz?
- Sebep?
- eeöö
- eee
- güzelsiniz desem
- bu benim sorunum desem?
- pardon abla


- Tanrım... Sizi daha önce tanımalıydım
- Ben o kadar vakit kaybını göze alamazdım
- Nasıl???
- Naş diyorum kısa ve öz!- yalnızmıyız?
- Sorduğun soruyla çelişme
- nası????
- hem çoğul hem yalnız olamayız dimi ama..
- öhmm pardon
- ne o bayım.. zeki mi geldim?


- İlk görüşte aşka inanır mısınız?
- ....
- İnanmıyosanız çıkıp bi daha gelicem de
- ay yesinler sempatik şey
- ehehe
- dövecem ama bak!!


- Merhaba nasılsın
- ???
- Şaşırdın mı?
- ???
- Ben Varol..
- Yokol!!!Kız köpek gezdirmektedir;

- ehhehe ne sevimli şey... Isırır mı
- Parcalar bile..


- Ne güzel gözleriniz var
- Lens onlar
- eööe olsun yine de güzel
- ha sonuna kadar zorlucam şansımı diyosun.


- sizi birine benzetiyor gibiyim?
- siyah kuşak var bende.... asıl ben seni benzetebilirim


-kabalığımı maruz görün. bu kadar güzel olmayı nasıl başarıyorsunuz?
-makyaj.
-hayır hayır bu cenabı allahın bir güzelliği olmalı
-bilemiyorum allahla işim olmaz.
- ??! -kaçar-


- pardon bayan bişey sorabilirmiyim ?
- tabii..
- bu ne güzellik ??
- hangisi?..-pardon saatiniz var mı acaba?
--yok maalesef...
-bende var...
-iyi güle güle kullan

- pardon saatiniz var mi acaba?
- yok, maalesef.
- aliriz?
- yemezler


-merhaba, saat var mı
-ne?
-saat diyorum.
-eee
-kaç olmuş acaba?
-ne oldu randevun mu var.
-yoo.
-o halde niye soruyorsun?
-merak ettim de
-bi git be!!


- Pardon isminizi öğrenebilir miyim?
- Naapcan
- Kalbime kazıycam, kimse unutturamasın diye
- Ha çok romantiğim diyosun
- Evet...
- Peki embesilliğini gizleyebilecek bi özelliğin var mı?


-Pardon tanışabilir miyiz?
-2 soru sorcam bilirsen tanışırız
1-Cumhurbaşkanımızın adı:
-Erdoğan
-daaaaat
2- ekmek kaç YTL
-YTL mi o ne
-daaaaaaaaat hadi canım hadi seni televoledeki mankenler paklar


- Sigaran ve sen ölesine birbirine benzionuz ki... Ama onu ben yaktım, beni de sen..
- Allala enteresan... Bence de sen ve sigaram benziyosunuz... İkinizi de ayağımın altında ezebilirim
- Upss


- bayaannn gülüşünüz ne kadar tatlı. babanız şekerci mi?
- hayır semerci senin gibi eşeklere semer dikiyoo...

Mutlu Etmek İçin

Çok zor degil;

Bir erkek bir kadını mutlu etmek için SADECE şunlar olmak zorundadır
1. bir dost
2. bir yoldas
3. bir asik
4. bir agabey
5. bir baba
6. bir usta
7. bir asci
8. bir elektrikci
9. bir marangoz
10. bir muslukcu
11. bir tamirci
12. bir dekorator
13. bir stilist
14. bir seksolog
15. bir jinekolog
16. bir psikolog
17. bir hasere yok edici
18. bir psikiyatrist
19. bir sifaci
20. iyi bir dinleyici
21. bir organizator
22. iyi bir baba
23. cok temiz
24. sempatik
25. atletik
26. sicak
27. kibar
28. nazik
29. zeki
30. komik
31. yaratici
32. sefkatli
33. guclu
34. anlayisli
35. hosgorulu
36. sagduyulu
37. hirsli
38. yetenekli
39. cesur
40. kararli
41. dogru
42. guvenilir
43. tutkulu

(tabi şunLarI unutmadan)
44. ona duzenli olarak iltifat etmek
45. alisverisi sevmek
46. durust olmak
47. cok zengin olmak
48. onu strese sokmamak
49. baska kizlara bakmamak

(ve aynı zamanda şunLarı da yapmalıdır)
50. kendinden cok ona odaklanmak
51. ona, ozellikle kendisi icin cok fazla zaman ayirmak
52. nereye gittigine aldirmadan ona cok fazla yer sunmak

(şunlarda çok onemli; Asla unutulmaması gerekenler)
53. dogum gunleri
54. yildonumleri
55. onun aldigi kararlar

Bir ERKEK nasıl mutLu edilir;
1. Karnını iyice doyurun
2. Ona sefkat gösterin.
3. Uzaktan kumanda ve sigarasini verip rahat bırakın
4. Huzursuzluk belirtisi gösterince madde-1'den tekrar başlayın

Masallardan Çıkarılacak Dersler

sinderella:
hatun kismisinin gece 12den sonra sokakta isi yoktur...

uyuyan guzel:
bir kiz kendisini open ilk erkekle evlenir ve onunla sonsuza kadar mutlu yasar.

hansel ile gretel:
masal kahramanlarinin sayisi arttikca IQ'lari duser... Çukulatadan evler yenmemelidir.

kirmizi baslikli hanimkiz:
sokakta her gördügün zibidiyle konusma.

çirkin ördek yavrusu:
ortaokulda size imali bakislar atan gözlüklü tombul kizla/çocukla dalga geçip asagilamayin, Bir bes sene sonra afet olur agziniz
açik kalir aglarsiniz.

ali baba ve kirk haramiler:
password'ler iyi saklanmali onun bunun yaninda bagirarak söylenmemelidir


alice harikalar diyarinda:
her buldugunu agzina sokma

heidi:
akilli kizlar patikalarda neyin keçi kovalamazlar.

allaaddin:
sokakta her buldugunu karistirma!

Pamuk Prenses:
Hiç tanimadiginiz biri size elma verirse sakin yemeyin !

Rapunzel:
Bi kuleye kapatildiysaniz kaçmak için saç uzatmayin uçmayi
ögrenmek daha kisa sürer

Pinokyo:
Baban marangozsa asla yalan sölemiceksin

Lord of the Rings de psikolog olmak

doktor bey o beni anlamıyo ama ben aragorna sevdalıyım.. onun o erkeksi bakısları beni cıldırtıyor.
-sacmalayın legolas bey i.neliğin lüzumu yok..

-sanki devamlı izlendiğimi hissediyorum paranoyak oldum..
-o yüzüğü ara sıra gevşetin frodo bey, nazgul dürtüyodur..

- üzerimde çok baskı var, herkes bana kral olacaksın diyor, oysa ben kaset çıkarmak istiyorum..
-iki kutu müsil yazdım

-bana biraz çocukluğunuzdan bahsedin..
-oeeh be ne yaptın doktor.. senin dediğinin en az bi 500 yılı var o kadarını hatırlayamam..

- bisssssiii kandırdııı...bisssssiii aldattıı...bissss ssssttiiceesssss onuu..
- xanax yazdım 2 kutu..
- tessssssekkurrr ederissss....

-ork dediler kız vermediler dohtur bey.
-güzellikle istediğinize emin misiniz?

- gri gandalf mı? beyaz olan mı?...hangisi daha çok istiyor ağlamayı...
- bilmioorummmeaaağğğ..bıktım artık!...bu baston, bu saç sakal, leş gibi oldum yıllardır......
bıktım bu işlerden...bir tekneyle uzaklara gitmek istiyorum..
- anlıyorum..kısmetse olucaktır oda..

- okuldayken boyum kısa diye benimle hep dalga geçerlerdi...
- bunun için üzüldüğünüze değmez, ayrıca bir hobbite göre selvi boylu sayılırsınız.

-halüsinasyon görmeye ne zaman başladınız?
-ya ejderha diyorum, ork diyorum, anlamıyor musunuz?
-dur prozaj yazayım sana ben

- doktor bey kocamin kafasina kalkan carpti cengederken, kendini nazgul saniyo simdik...
- hamfendi sizde birakmayin bos bakin elalemin ucan kusuna binip geziyo sokaklarda
- zaptedemiyorum ki doktor, orc kuvveti var beyimde...
- size sakinlestirici, kocasina akil fikir yaziyorum....

-ismimle herkes dalga geçiyor. mahallede tsk oğlanı oldum doktor.
-adınız ne?
-nazgül..
-puah ahahaha!!

Kopya İsteme Dialogları

-seliin. Birinci sorunun cevabını versene
-olmaz çalışsaydın.
-bak ver yoksa geçen gece bizim evde yaşadıklarımızı anlatırım herkese.
-allah belanı versin.

--

-mustafa 1. soruyu biliyonmu
-bilmiyom
-2. soruyu
-bilmiyom
-3 ile 4 ü
-bilmiyom
-o zaman ne b...k yemeye benim önüme oturdun.

--

-ahmet kitabı ver şu soruların cevaplarını yazayım sen de benden yaz.
-tamam al.
-allah belanı versin ahmet yanlış kitabı getirmişin.

--

-Veli kağıtları değişelim mi?
-farketmez değişelim nasılsa ikimizinki de bomboş.

--

-aysun 1. sorunun cevabını söylesene.
-önce sen 3 ü söyle ondan sonra.
-pislik dur 3 ü selinden alayım.
-selin üç üç.
-tamam ama sen önce 2 yi söyle.
-yaz okuluna kalasıca zilliler.

--

-murat 5. soruyu söylesene
-söylerim ama bi şartla.
-neymiş lan şartın.
-ayşeden ayrılacan.
-ırz düşmanı fırsatçı şerrefsizzz.

--

-yasin yaptın mı lan soruları.
-yok lan nerdee.
-olm dedim sana king oynarken molalarda çalışalım diye.

--

-vedat olm yaptınmı soruları.
-ben ve sorular?
-olm sınavda kaybeden aşkta kazanırmı acaba?
-hastır lan.

--

-sertaç olm ben soruları yapamadım gidiyom lan
-nereye gidiyon olm
-yaz okuluna nereye olacak.

--

-erdem 1. soruyu versene
-yapamadım
-2 yi ver ozaman
-olm onuda yapamadım.
-3 ve 4 ü ver ozaman.
-onlarda yok.
-o zaman 200 milyon borç ver bana.
-ne alaka lan manyak.
-olm çıkışta yaz okulunun parasını yatırayım bari.

--


-kazıım
-ne vaar?
-b...k var. alla alla

--

-seyithan bir iki soru söyle
-yapamadım
-hangilerini yapamadın.
-hiçbirini
-ulan bu soruların hiçbirini yapmadan nasıl her sınavdan 100 alıyon yalancı peze..k

--

-damlaaaa. Bugün çook güselsiin.
-yemezleer.

--

-Caner bana da yazsana lan şu cevapları.Kalacam m.k
-Dur copy-paste yapalım

--


-Siz ne yapıyorsunuz getirin kağıtları.
-Hocam vallah kopya çekmiyoruz.
-Kopya çekmiyosunuz zaten resmen fotokobi çekiyorsunuz.

--

-ecem 5. soru
-bursa
-bursa die bi şık yok ki kızım
-gerizekalı 'b' şıkkı 'b'
-he o manada bursa

--

-harun kağıtları değişek mi la
-ben kağıda adımı yazdım artık olmaz
-ip...e

--

(pelin sıraya yazdığı kopyalardan yararlanmaktadır)
-pelin 3
-...
-sınıfta kalcam bak
-naparsan yap lan
-hooocaaaamm pelin sıraya....
-sus allahın belası susss 'd' şıkkı
-he şöle

Kel Bahaneleri

1-) Bana yakışıyor.

2-) Erkeklik hormonu fazla salgılanınca saçlar dökülürmüş. Yani fazla erkekler kel olurmuş. Ne kadar kellik o kadar erkeklik.

3-) Tarihe bir bakın, bütün büyük adamlar keldir.

4-) Bütün saç kozmetikleri para tuzağı

5-) istesem saç ektiririm ama insanın doğal hali daha güzel.

6-) Zeki kadınlar kelleri çekici buluyor.

7-) Kelliğimle dalga geçilmesine kızmıyorum çünkü o benim kusurum değil, karizmamın bir parcası.

8- ) Benim saç kurutma derdim yok neyseki. şükrediyorum halime.

9-) Benim babamın kirpi gibi saçları vardı

10-)Çekicilik beyinden gelir, üzerindeki kıllardan değil.

11-)Sen kafanı kazıtsan sana yakışmaz. Kafa derin benimki kadar düzgün ve benimki gibi yüz fizyonomisine uygun olmalı.

12-)Tarihte Japon dövüşcüleri kafalarını kazıtıp daha erkek görünürlermiş.

13-)Antropolojide zekaya delalet eden kıvrımlı beyine sahip kafatasları deri yüzeyi, genelde fazla saça musait olmamaktadır.

14-)Bir adamın kafasında ya kıl yada akıl olur...

15-)Maden olan yerde ot bitmez.

Eng --> Tur

Before beginning something...............İNŞALLAH

Just at beginning.....................BİSMİLLAH

When surprised........................ALLAH ALLAH

Self confidence..............EVELALLAH

Fully motivated........................ALİMALLAH

When gave up.................EYVALLAH

To go to the end......YA ALLAH

Promise...................VALLAH BİLLAH

Bored...............FESUPHANALLAH

More bored................HASBİNALLAH

Give up.......................İLLALLAH

Great inspiration and motivation..ALLAH, ALLAH, ALLAH

Succeeded...........MAŞALLAH

At failure.............HAY ALLAH

My mother to be my wife:---- Anam Avradım olsun

Come with ball my brother Come with ball:---- Topla Gel Abicim Topla gel

Chicken translation:---- Piliç çevirme

Leave the door december:---- Kapıyı aralık bırak

Where is this waiter who I put:---- Nerede bu kodumun garsonu!...

Clean family girl:---- Temiz aile kizi.

Your hand is on the job your eye is on playing:---- Elin işte gözün oynaşta

Sensitive meat ball:---- İçli köfte.

Urinate quickly, satan mixes:---- Acele işe şeytan karışır

There is no saturation to her observations:---- Onun gözlemelerine doyum olmaz

Man doesn't become from you:---- Senden adam olmaz

Enter the desk:---- Sıraya gir

Look my ram, I'm an Anatolian child, If I put, you sit.:---- Bak koçum, ben Anadolu çocuguyum, bir koyarsam oturursun

Airplane out of the fart, say hi to that sweetheart:---- Osuruktan teyyare,
Selam söyle o yare

Master !!! do something burning-turning in the middle:---- Usta !!! Ortaya yanardöner bişi yapsana

Exploded egypt has escaped to my bosphorus:---- Boğazıma patlamış mısır kaçtı

In every job there is a no:---- Her işte bir hayır vardır

She is such a mother's eye girl:---- Çok anasının gözü bi kız

ERKEKLERIN CIKMA TEKLIFLERINE KADINLARI CEVAPLARI VE BU CEVAPLARIN ASIL ANLAMLARI

- Duygusal sorunlarım var; önce onları çözümlemem gerek.
(Senden başka birkaç kişi daha var; ama bir türlü karar veremiyorum.)

- Kabul edemeyecegim icin uzgunum; ama lütfen arkadaş kalalım.
(İstediğin şey mümkün değil. Ama yanımda olmaya devam et. Beni evime getirip götürecek, güldürüp-eğlendirecek, eğlence yerlerinde eşlik edecek, faturalarımı yatıracak ve tamirat işlerimi yapacak birisine ihtiyacım var. Merak etme; bir erkek arkadaşım olduğunda da arada sırada ararım seni.)

- Ama ben seni kardeşim gibi görüyorum.
( Bir daha asla bu konuyu gündeme getirme.)

- Böyle bir ilişki için henüz hazır değilim.
(Henüz alemlerin tadını yeterince çıkaramadım. Beraber olmak istediğim birkaç yüz kişi daha var. Beklemeye devam et. Daha iyisini bulamazsam belki gelirim...)

- Seni yeterince tanımıyorum.
(Tipin falan tamam ama ya diğer özelliklerin? Araba senin üzerine mi? Evin-yazlığın var mı? Kaç para kazanıyorsun? Bankada paran var mı, vs...)

- Teklifine sıcak bakıyorum ama şimdi olmaz. Zamana bırakalım...
(Saz heyetinde on sekizinci keman olarak çalmaya devam et. Gencim, güzelim, çekiciyim. Bunların tadını en dibine kadar çıkarmak istiyorum; diğer taraftan senden daha iyi birisini bulamamaktan da kaygılanıyorum. Gözaltı torbalarım ortaya çıktığında kabul edeceğim.)

- Seni seviyorum. Ama ben çok seçici birisiyim; kolay kolay beğenmem. Hemen karar vermemi bekleme.
( Ben İngiltere kraliçesinin soyundan geliyorum. Bana layık olmak çok zordur. Superman - Brad Pitt - Prens Rainer - Bill Gates karışımı bir erkek arıyorum. Güç, karizma, zenginlik, zeka, statü, fizik, kimya, falan hepsi birarada olmalı. Kız kurusu olmak pahasına da olsa arayacağım. Eğer bulamazsam can simidim olursun, değil mi kerizciğim?..)

- Hayatım şu anda karmakarışık, israr etme.. Ben seni ararım.
(Birkaç erkeği aynı anda idare ediyorum. Fazla kurcalama. Habersiz eve gelmeye falan da kalkma, ikimiz de dayak yeriz valla... )

- Aşk bana göre değil...
( Kendime güvenim yok. Bir ilişki sürdürmek için çaba harcamaktansa evde televizyon izleyip, pasta-börek yerim. Nasılsa ailem zamanı gelince birisini bulur.)

- Aynı işyerinde çalıştığım biriyle birlikte olamam.
(Hiç tipim değilsin. Ama ileride yöneticim olursun da burnumdan getirirsin diye açık açık söyleyemiyorum.)

- Şu sıralar kariyerime konsantreyim.
(Yaptığım iş dışında hiçbir konuda söyleyecek sözüm yok.)

- Ben nişanlıyım.
(Ne güzel eğleniyorduk. Neden üzerime geldin ki sanki. Sonunda doğruyu söylemek zorunda kaldım işte...)

- Evet, kabul ediyorum...
(Dürüst bir bayan)

- Hayır, kabul etmiyorum.
(Dürüst bir bayan daha)

Erkeklere ne zaman vermeli?

1- Bir dediğini iki etmiyorsa, fazla nazlanma ver.
2- O futbol haberi senin, bu kanalda maç benim demiyorsa hemen ver.
3- Bu ay kredi kartı ekstrem fazla geldi demiyorsa, düşünmeden ver.
4- Çizgili pijama giyiyorsa, istemesine bile fırsat verme, ver.
5- Hesap geldiğinde adisyonu çarpım tablosu ezberlemişçesine incelemiyorsa, vermeyi bir yana bırak evlenmeye çalış.
6- Elleri sigara kokmuyor, dişlerinde öğle yemeğinin izleri yoksa, fazla süründürmeden ver.
7- Elinde çiçekle buluşmaya geliyor, karizmayı takmıyorsa, hem göster hemen ver.
8- Ağladığında, boş ver geçer güzelim yerine hallederiz güzelim diyorsa, oracıkta ver.
9- Şiir yazıyor ama okumaya utanıyor ve ya açılamıyorsa, sevabına ver.
10- Ayakları kokmuyorsa, havada karada nerede olursa ver.
11- Deniz Akkaya'yı beğenmiyorsa, ver.
12- Önemli bir iş toplantısını buluşmak için iptal ediyorsa, teselli için bürosunda ver.
13- Bana sakın aşık olma sana göre değilim diyorsa, kaçırmadan ver hem de en iyi tarafından ver sonrada terk et, zevkin yanına kar. Köpek gibi istemeye gelecek.
14- Aldığın en pahalı şeye bile ucuz diyorsa, saldır almaya zorla.
15- Ben hatunu şöyle severim,böyle ederim, böyle inletirim demiyorsa, ver.
16- Erkek arkadaşları sizi inceliyorsa, nispet olsun kaçırdıklarını göstermek için ver.
17- Sarhoş olup kusmuyorsa, ver.
18- Evde pofuduk hayvan şekilli terlikler giyiyor ve çizgi film izliyorsa, soft bir şekilde ver.
19- Pembe dizilere bok atmıyorsa, kırmızı noktalı kuşakları seyrederken ver.
20- Akşam sevişmesinde 3 kez orgazma ulaştırmışsa, sabah uyanır uyanmaz ver.
21- Sürprizler yapıp, şımartıyorsa, fırsat geçtikçe ver.
22- Sözünden dönmüyor yerine getiriyorsa, ver.
23- İğrenç bir parfüm kullanmıyor ve kolonya kokmuyorsa, ver.
24- Dışarıda yapılacak hiçbir ?ey yok eve gidelim demiyorsa, ver.
25- Bak bunu yeni aldım yakışmış mı, demiyorsa ver.
26- 40'ından sonra kudurup sübyanlara bakmıyorsa ver.
27- Elini tuttuğunda, sağını solunu mıncıklamıyorsa, hemen ver.
28- Arabaya hep 5.000.000.-10.000.000.'luk benzin koymuyorsa ver.
29- Dışarıda yemek yemeyi seviyorsa,ver. 30- İstemiyorum derse ki demez, ver.
30- Cem Yılmaz'ı taklit etmeyip kendi espirilerini üretiyorsa, rahat, rahat ver.
31- Bok gibi param var,senden iyisini bulurum diye ima etmiyorsa ver ki, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmesin.
32- Sabah çapaklı gözlerinle seni beğeniyorsa, gözü kapalı ver.
33- Karizmayı çizip, seni eğlendirmek uğuruna maymun gibi davranıyorsa, ver.
34- Burnu havada, gönlü hovarda ise, göster, göster, süründür ver.
35- Evlenmeyelim dost kalalım istediğimiz zaman birlikte olalım böylesi daha özgür demiyorsa, istediğin yerden ver.
36- Bakir ise, bir erkeğin hayatında hep yıldız kalmak ve unutulmamak için ver.
37- Geleceği parlak, hatta sübyansa, geleceğe yatırım amaçlı ver.
38- Eğer altın zincir takip tespih sallamıyorsa, ver.
39- Tao , Kamasutra, Zen sevişme sanatlarını biliyorsa 24 saat ver.
40- Kurduğu cümle sayısı, seninkilerden az ise ver.
41- Yemek yerken ağzını şapırdatmıyor ve üstüne sağa sola dökmüyorsa, tatlı niyetine ver gitsin.
42- Tırnaklarını yemiyor, kalemlerin kıçını kemirmiyorsa, en ücra köşelerden bi yerden ver.
43- Yağmurda romantizm uğuruna sıçan gibi ıslanmayıp adam gibi şemsiye kullanıyorsa, ıslak tarafından ver.
44- Bütün kadınlar aynıdır gösterip vermezler deyip seni gaza getirmeye çalışmıyorsa, inadına ver

Erkekler evlenmeye nasıl karar verir?

Genç bir erkeğin dört kız arkadaşı vardı ve bir türlü hangisiyle
evleneceğine karar veremiyordu.. En sonunda doğru kararı verebilmek için bir test yapmaya karar verdi.
Her birine 1000$ verdi ve "bu parayı istediğiniz gibi harcayın" dedi..

Birinci kız arkadaşı kendisine yeni elbiseler ve ayakkabılar aldı,
kuaföre ve güzellik salonlarına gitti. Genç erkeğe geri geldiğinde
şöyle dedi: "Senin için en güzeli ben olmak istiyorum, çünkü seni
seviyorum!"

İkinci kız arkadaşı ise genç erkeğin tuttuğu takımın iki kombine
biletini, en sevdiği türden bir sürü CD ve bir ay yetecek bira ile
geri geldi ve şöyle dedi: "Bunlar senin için aldığım hediyeler, eminim seni mutlu edecektir, senin mutlu olmanla bende mutlu olacağım"

Üçüncü kız arkadaşı ise bu parayla iyi bir yatırım yaptı ve kısa bir süre içerisinde para kendini ikiye katladı ve bu parayı da çeşitli yatırım alanlarında kullandı.. Genç adama geri gelerek şöyle dedi: "Bana verdiğin parayı birlikte yaşayacağımız mutlu bir gelecek için çoğalttım, çünkü seni seviyorum!"

Dördüncü kız arkadaşı ise bu paranın bir kısmıla bir sürü kitap aldı, kalan kısmıyla ise fakirlere yemek dağıttı.. Genç adama geri gelerek şöyle dedi: "Verdiğin paranın bir kısmıyla sana layık olabilmek için bir sürü kitap aldım diğer kısmıyla ise senin adına fakirlere yemek dağıttım."

Genç erkek dört kız arkadaşının yaptıklarından çok etkilenmişti. Karar
vermek için epey bir süre düşündü, düşündü, düşündü.. Ve sonunda büyük memeli olanla evlenmeye karar verdi...

15 Ekim 2010 Cuma

Burçlar

KOÇCanim benim. Ya ben yerim senin o duygusal , mütevazi, ince, anlayis
yumagi

duygularini! Sen seçildinde mi gönderildin bu dünyaya. Bir insan bu
kadar

mi düzgün, bu kadar mi programli, bu kadar mi anlayisli olabilir.. Bu
koçlar var ya, IQ seviyesi yüksek insanlarin burcudur. Dost insan,
güzel

insan. Insan gibi insan. Allah seni basimizdan, yanimizdan eksik
etmesin.

Iyi ki varsin! Allah herkese koç gibi dostlar nasip etsin insallah.
Bitanem

benim, canim canim...BOGAAyy benim güzeller güzelim. Bu bogalar var ya dünya tatlisi, yer
gök

harikasi, seker mi seker insanlardir. Bal bunlar bal. Bunun sohbetine
doyum

olmaz. Iyi sevgili, iyi arkadas, iyi,iyi,iyi,...... say say bitmez
bunlar.

Hatta bak yazmayayim dedim, ama dayanamayacagim ve sizinle de

paylasacagim

bu gerçegi. Biliyor musunuz ki sizler; "bir koç bir dünyaya

bedeldir"...

Onlar sanli burç aleminin, yere göge sigmaz, harikulade burç

gurubudur.IKIZLERHalt etmis sana iki yüzlü diyenler. Onlar seni çekemiyorlar.

Rahatligin,

her ortama uyum saglayisin, pratik zekan... Taaa biii ki kiskanirlar
seni

sekerim. Kim senin gibi kadar özgüven sahibi olmayi istemez ki. Sen
hiçbir

zaman unutma ikizler, seni hayatin boyunca çekemeyenler olacaktir. Sen
hiç

takma o güzel kafani onlara. Sen burçlarin en sevimlisisin. Adin
ikizler

ama, sen bitanesin.YENGEÇAllah seni yaratti, melekleri niye yaratti. Ya kardesim nedir bu
zerafet,

karizma... Sen miknatis misin nesin? Bir insan her girdigi ortamda bu
kadar

ilgi çekmeyi nasil basarir. Hem de hiçbir çaba bile sarf etmeden.
Yoksa

sen

mükemmelligin es anlami misin? Kim istemez annesi yengeç burcu olsun,
esi

bir yengeç burcu olsun. Sen var ya olmazsa olmazsin. Burçlarin bas
tacisin.

ASLANHeyt bee.. gözümüzün senligi, gönlümüzün nuru. Afet-i devran,
mükemmel-i

cihan. Aslan mi bu aslan. Senin kadar aynalarla barisik olan var mi su
dünyada. Sen ki güzelligin simgesi, yer yüzünün günesi. Senin

bütün

fallarinda nazar çikacaktir. Mümkündür. Baska mümkünati da

yoktur.

Allah

seni kem gözlerden korusun insallah, emi?BASAKMerhametlim benim. Karincayi bile incitemeyen, hassas , sevgi dolu,
güzel

basagim benim. Efendiligin simgesi, kibar insan. Seni varya anlatacak
kelime bulamiyorum. Nesin sen? Yoksa kanatsiz bir melek mi? Herkesin
iyiligini düsünen, verici , vefakar basak. Senin adin basak degil,
barisin

, temizligin simgesi beyaz güvercin olmaliydi. Neyse canim üzülme.
Biz

biliyoruz ya yeter. Üzülme tamam mi? Beyaz güvercinim benim.TERAZIHay sana dengesiz diyen o dengesizler. Ben onlara ne diyeyim bilmiyorum
ki!

Yahu sen olmasan varya, su insanoglu soyunda bir eksiklik bir yitim
olurdu.

Sen dengesin insanlik için. Alem buysa kral sensin. Sen susarsan bir
neden,

konusursan ayri bir neden vardir. Marifetli, kabiliyetli, en artili
burç

sensin. Senin üstüne burç taniyan, megalomandir. Söylesene senin
üstüne

burç mu vardir? Ben ki sahsi fikrim, senden iyisini bilmem, tanimam,
görmem.AKREPHerkes bir akrep olarak dogmayi isterdi inan bana. Güzel gözlerin,
gururun,

albeninin temel tasi akrep. Senin kadar hayatina hakim, senin kadar
yaptigi

isin arkasinda durabilen kaç kisi kaldi artik. Allah senin soyunu
eksik

etmesin. Sen ki, bir bakisiyla buzlari eritebilen, insana senin için
Ferhat

olup daglari delmeyi istettirebilen insan. Kim demisse sana fesat diye,
onlarin hepsi............... Neyse, yine açtiracaklar agzimi. Senin
güzel

gözlerin bile yeter o kiskançlara. Sen görmezden, duymazdan gel o
fesatlari.YAYKainatin bir burcu olsa , kesin yay olurdu. Sanatkar, vefakar, dogru
dürüst

insan dedikleri sen olsan gerek. İçinde bir tek yay olmayan bir
arkadas

grubunu, ugruma ölecek olsalar bile tanimam ben. Senin heyecan
budalasi

oldugunu sanan bir grup kendini bilmez, senin o insana hayat veren
enerjini

çekemeyenlerdir. Burçlar aleminin kozmik mucizesisin sen. Senin havan
bile

yeter güzelim. Çatlasin çekemeyenlerin.OGLAKSana inatçi diyorlar diye üzülme. Onlar senin istikrarina giptayla
bakip,

senin yarin bile edemeyen kisiler. Dürüstlük senin burç genlerinde
var.

Bütün alimler, bilginler genelde oglaktir. Oglak burcu olmak bile,
tek

basina bir sereftir. Hatta oglak burcu olarak dogamamis kadersizler
için,

oglak burcunu birinci dereceden akrabasi olmak bile ayri bir sereftir.
Sen

kivrak zekanla, zaten her zaman bir sifir öndesin.KOVAHep çevresindekileri düsünen, insancil duygulari fazla gelismis,
sevgi

dolu

kovalar. Allah sizin iyiliginizi versin emi? Ayol bu ne vericilik, bu
ne

genis bir yürek öyle. Sana sabit fikirli diyenler, senin her fikrinin
bir

cevher oldugundan habersiz mi? Esitlik senin için ne kadar önemli. Ah
keske

herkes senin çeyregin kadar bile olabilse. Sen çok yasa emi?BALIKInsanlar öyle duygu yoksunu olmuslar ki, senin bu yaradilisin özü
duygusalligini alaya alacak kadar saçmalayabiliyorlar bazen. Sen
paranoyak

degilsin canim, ince fikirlisin. Ama nerdeee, bu ayrimi yapacak kafa
bazilarinda. Ben senin o yanagina düsen göz yasini seviyorum, o
hüzün

dolu

bakisini seviyorum, o sevgi dolu , gizemli yüregini seviyorum. Sana
sikici

diyenler bogum bogum sikila insallah. Sen ferah tut kendini. Rahat ol,
bosver, takma o çan çan çeneleri kafana.

BIR TÜRK'Ü NASIL TANIRSINIZ?

1.Kagit mendili kumas mendil gibi günlerce burusuk sekilde

cebinde tasir.2.Rüzgarli havalarda küller uçmasin diye küllüge su koyar.3.Serçe parmagini kulagina sokup iyice sallayarak karistirir.4.Ancak bir Türk gazete bulmacasini hep baskalarina sora sora

çözebilme becerisini gösterip, kendisi çözdü diye sevindirik

olabilir.5.Sakal trasi olduktan sonra kanayan yerlerine küçük kagitlar

yapistirir..6.Evdeki yaslilar da kullanabilsin diye tv kumandasi, telefon gibi

aletlerin üzerindeki tuslarin Türkçe' sini tercüme edip

yapistirir. (on-aç; off-kapa; redial-tekrar ara; volume-ses vb...)7.Çayi sogumasin diye çay tabaginin içine sicak su koyar.8.Soba borusu aktiginda yogurt kaplarini telle soba borusuna

baglar.9.Nezle olunca tuvalet kagidini uzun bir serit yaparak kullanir.10.Dis firçasiyla disini firçalamayip da saçini boyamak

için kullanan birini görürseniz, o saçini seven bakimli bir

Türk' tür.11.Konusma yetenegi olan hayvanlara ilk olarak küfür etmesini

ögretir.12.Sahilde mayosunu kabinde giymek yerine arkadaslarina havlu

tutturarak giymeye çalisip bir de arkadaslarina "bakmayin lan"

diye çikisir.13.Denize girip güneslendikten sonra asiri derecede yanan

sirtina yogurt sürerek iyilestirebilir.14.Dolmusta veya otobüste bozuk paralari avucunda toplayip sikir

sikir çevirip ses çikartir.15.Herhangi bir yere hesap öderken arkasina dönüp gizli gizli para

sayar.16.Denizde "suyun altinda nefessiz ne kadar kalabiliyorum." diye

deneme yapip bogulma tehlikesi geçirir.17.Beton döktükten sonra bir sanat eserini bitirmisçesine beton

kurumadan tarih ve imza atar.18.Çorabinin kirlenip kirlenmedigini burnuna götürerek kisa

süreli koklayarak anlayan kisi temizligine düskün bir Türk'

tür.19.Simit yedikten sonra, masaya dökülen susamlari parmaginin

ucunu islatarak toplayip yutar.20.Daha birinci telefon zili çaldiginda telefonun basina dikilir

ama açmak için ikinci kez çalmasini bekler.21.Yeni yapilmis bir binanin yeni takilmis camina beyaz boyayla

S harfi yazar.22.Bir dükkana girip, onun bunun fiyatini sorduktan sonra "abi araba

bes dakka dursun, ben hemen gelicem " deyip, 2 saat sonra gelir.23.Okul yilliginda kendisi hakkinda; okulu kiriyordu, kopya

uzmaniydi gibi yazilari arkadaslarina gösterip bununla

övünür.24.Gazete bayiinin önünde durup asili olan gazeteleri ayak üstü

okur.25.Cebinden çikardigi paralarin içinde en eskisini özenle

arayip bulduktan

sonra para üstü verir.26.Günlük gazeteyi alip evinin bir kösesinde biriktirir ve kus

kafesinin altina sermek için, kisin sobayi tutusturmak için,

bardak çanak sarmak için kullanir.27.Trafikte ambulansin pesine takilarak sikisikliktan kurtulup,

uyaniklik yaptigini zanneder.28.Kagit paralarin üzerine not alir ve parayi harcadigi için

notu kaybeder veya elden ele dolasacagini bildiginden komik

yazilar yazar. (Paranin ön
yüzüne tehlike aninda arkayi

çeviriniz yazip aninda çevirince de simdi degil salak tehlike

aninda yazanlardan bahsediyoruz. Tehlike aninda çevirsen de ayni

yaziyi görürsün.)29.Gece asiri nem ve sicak olmasina ragmen, üzerine örtmese de

yanina yorgan alip yatar.30.Çocugu yanlislikla elini kestigi veya düstügü için

agladiginda elini kesti veya düstü diye çocugunu döver.31.Taksi tuttugunda taksicinin yanina oturur. Eger üç dört kisi

taksi tutuyorsa, taksi parasini veren kisi ön koltuga oturur.32.Kredi kartinin islevsel kismi zarar görmesin diye selobant

yapistirir.33.Denize yüzmeye gidip de yüzdügü yere affedersiniz iseyen

(göremeseniz bile) ve sonra da piskin piskin " suyu isitiyorum

oglum fena mi? " veya "kocaman deniz ne olacak ki " der.34.Kaldirimda yürümeyip de cadde ortasinda yürür ve yanindan

hizla geçen arabaya da " Çarpsaydin bari ! " diye tepki gösterir.35.Bir turiste adres tarif ederken bagira bagira Türkçe konusur.36.Bes gencin yazin ögle sicaginda, beyaz renkli Sahin marka

bir otomobilin içinde, atletli olarak sokaklari turladiklarini

görürseniz bilin ki onlar Türk' tür.37.Alisveris merkezlerindeki güvenlik kameralarinda saç tarar.38.Birini çagirmak için kapi zilini çalmak yerine evin camina

tas atarak amacina ulasmaya çalisir.39.Kürdanla disini karistirip önce çikarip bakar, sonra

tekrar agzina koyar.40.Ütü fisi, teyp fisi veya televizyon fisi kablosunun bakir teli

disari çikmis ise çocuklari elektrik çarpmasin diye bakir

teli selobantla yapistirir.41.Yemegini yedikten sonra tatli yiyecekse, bulasik çikarmamak

için çatalini veya kasigini iyice yaladiktan sonra

tatlisini yer.42.Ailece televizyon izlenen bir evde kumanda babanin elindeyse ne

izlerse digerleri de onu izlemek zorunda kalir.43.Ceket giyecekse gözükmez diye gömlegini ütülemez, kazaginin

altina giyecekse sadece gömlegin yakasini ütüler.44.Çantasinin içinde yeni tanistigi birisine bile çekinmeden

göstermek üzere en güzel fotograflarini ve aile albümünü

tasiyan birisini görürseniz hemen boynuna sarilmayin yoksa

çantayi kafaniza yiyebilirsiniz, çünkü o kisi bir Türk

kizidir.45.Bir Türk esnafi, müsterisinden aldigi parayi önce iki

ucundan tutup iki defa gerginlestirir daha sonra da günese dogru

tutup bakarak sahte olup olmadigini anlar. Ayrica müsterinin

baktigi mali mutlaka evde kendisi de kullaniyordur.46.Fayton, at arabasi ve el tezgahina bisiklet kornasi takma

fikrinin patenti yüzde yüz bir Türk' e aittir.47.Evin bir odasinin ampulü patladigi zaman yenisini almayip da

fazla kullanmadigi bir odanin ampulünü onun yerine takar.48.Evinde bulunan saksilarin dibini kül tablasi olarak kullanir.49.Dislerini gazoz açacagi, findik ve ceviz kiracagi olarak

kullanir.50.Isinde iyi olan birisini överken hakaretle iltifat eden bir

Türk' ten baskasi olamaz. (Serefsizin oglu ne is yapmis be

kardesim, helal olsun)51.Aracin sinyal lambalari dururken kolunu çikararak "dönüyorum"

hareketi yapar.52.Yemegin etini en sona birakir.53.Trafik isiklari kirmizidan yesile döndügünde önündeki

herkesi salak sanarak kornaya basar.54.Dingildeyen bir masanin ayagina kagit sikistirma fikri bir

Türk'ündür.55.Dislerinin arasindan "viij viij" diye ses çikarir.56.Tv' de film seyrederken filmin oyunculariyla muhatap olan (dur

oraya gitme öldürecekler seni) Türk sinema severlerdir.57.Kulagini kalem ya da örgü sisiyle karistirabilir.58.Arabasina öküz, köpek, horoz sesli korna taktirma fikrinin

patenti bir Türk'e aittir.59. Gazete kagidini en iyi sekilde kullanir.(Cam silme bezi,

külah, mendil, sofra bezi)60.Ancak bir Türk kadini, denize dikkat çekmemek için

elbiseleriyle girip, bütün dikkatleri üzerine çekebilir.61.Plastik yogurt kabini saksi yapar.62.Arabasinin arkasina yazi yazar. (Rahmetli de sollardi, tek

rakibim THY, kroyum ama para bende)63.Uçakta bulunan tanidiklarina uçak havalandiktan sonra

görmeyecegini bildigi halde el sallar.64.Çignedigi sakizi daha sonra çignemek üzere kafasindaki

tülbende yapistiran bir Türk kadinindan baskasi degildir.65.Tek abdestle bes vakit namaz kilmak için iki büklüm kivranir.

66.Desenlerini çok begenerek aldigi yeni bir mobilyanin üstünü

baska bir örtü örterek kullanir..67.Çayi, çay tabagina döküp içer.68.Geçirdigi bir trafik kazasindan sonra kanlar içinde çikip,

çarpilmis arabasina üzülür.69.Tüp kaçiriyor mu, kaçirmiyor mu diye kibrit yakip kontrol

eder.70.Yemekte eti biçakla degil, çatalin yaniyla kesmeye

çalisir.71.Kirmizi isikta durdugunuz için size ancak bir Türk

bagirabilir.72.Otoyolda, otomobilin gaz pedalina tugla koyup, yorulmadan kullanma

fikri bir Türk' ündür.73.Cola'yi çalkalayip fiskirtarak asitsiz içmeyi akil edebilir.74.Elektronik hesap makinesini, uzaktan kumandasini naylona sarmis,

üzerine de ambalaj lastigi geçirmis birini görürseniz Türk'

tür.75.On yillik bir otomobilin koltuk ambalaj naylonlarini

çikarmadan kullanma becerisini gösterir.76.Otoyol kenarindaki ve anayol ortasindaki refüjlerde piknik yapar.

Erkekler piknikte beyaz askili fanila, çizgili pijama ve çorapla

top oynar.77.Toplu tasima araçlarinda ayakkabilarini çikartip,

ayaklarini altina alarak oturur.78.Havaalani, istasyon gibi yerlerdeki banklara yatip uyur.79.Insaatda ya da yolda çalisan is makinelerini durup seyreder.80.Karsi seritteki trafik kazasini seyretmek için durup kendi

seridini de tikar.81.Sokakta top oynayan çocuklarin oyununa karisip, bozduktan sonra

da "hadi siz oynayin" deyip gider.